Política de privacidade

Política de Privacidade

A presente Política de Privacidade forma parte das Condicións Xerais que rexen a web http://www.aceitesabril.com (en diante, a Web).

A través da mesma, proporciónase a información ampliada sobre os tratamentos de datos de carácter persoal realizados por ACEITES ABRIL, pero non só a través da presente web senón en xeral, posto que a presente política funciona como segunda capa de información de referencia á que acudir en caso de querer obter información sobre os tratamentos de datos de carácter persoal levados a cabo.

Sen outro obxectivo que o de estar ao día e mellorar as nosas condicións en materia de privacidade, reservámonos o dereito a modificar ou adaptar a presente Política de Privacidade en calquera momento.

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

A entidade Responsable do tratamento dos teus datos é ACEITES ABRIL, S.L., con CIF B32218356, en diante Aceites Abril ou o Responsable.

Si necesitas obter máis información sobre protección de datos, tes algunha dúbida e/ou solicitude podes dirixirche ao Responsable a través dalgún dos seguintes medios:

1. Ao seu domicilio postal: POL.IND. SAN CIBRAO DÁS VIÁS, C/6 – Nº 18, 32901 (Ourense)

2. Por teléfono: 988383747

3. Vía email dirixido a info@aceitesabril.com indicando no asunto “Protección de datos”

Qué datos tratamos en ACEITES ABRIL?

CONTACTOS DA WEB E O CORREO ELECTRÓNICO

Se nos facilitas datos, ben a través do formulario de contacto da web, ben a través do correo electrónico, trataremos os teus datos coas seguintes finalidades:

● Contestar ás túas consultas, solicitudes ou peticións.
● Xestionar o servizo solicitado.
● Proporcionar información por medios electrónicos, que versen sobre a túa solicitude.
● Enviar información comercial ou de eventos por medios electrónicos, no caso de que así o solicitaras e/ou se nos deches o teu consentimento expreso.

Ademais, se navegas pola web podemos tratar o teu IP, que sistema operativo ou navegador usas e mesmo a duración da túa visita, pero sempre de forma anónima, coa finalidade de realizar análise e melloras na Web, sobre os nosos produtos e servizos, así como para mellorar a nosa estratexia comercial.

A base que lexitima a ACEITES ABRIL para levar a cabo os mencionados tratamentos é a execución dun contrato ou pre contrato, cando o tratamento estea relacionado coa prestación dun servizo, así como o consentimento expreso.

CLIENTES

Si es un cliente trataremos os teus datos de contacto, así como os económicos da empresa, coas finalidades expostas a continuación, e en todo caso relacionadas coa prestación do servizo e tomando como base a execución dun contrato:

● Elaboración do orzamento e seguimento do mesmo mediante comunicacións entre ambas as partes.
● Información por medios electrónicos, que versen sobre a túa solicitude.
● Información comercial ou de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.
● Xestionar os servizos administrativos, de comunicacións e de loxística realizados polo Responsable.
● Facturación e declaración dos impostos oportunos.
● Realizar as transaccións que correspondan.
● Xestións de control e recobro.
● Valorar o grao de calidade no servizo dispensado, en caso de realización de enquisas de calidade.

Si es un potencial cliente tamén trataremos os teus datos, xa sexa porque che puxeches en contacto connosco solicitando información sobre os nosos produtos e servizos, caso no que entendemos que nos dás o teu consentimento, ou obtidos a través da nosa rede de comerciais co obxectivo de ofrecer un servizo que cumpra coas túas expectativas en base a un interese lexítimo de ACEITES ABRIL en desempeñar o seu labor comercial e ampliar a súa rede de negocio, ou en base a unha relación pre-contractual si xa nos solicitaches unha oferta.

PROVEDORES

Para poder prestar o servizo ofrecido aos nosos clientes contamos cunha ampla rede de provedores, e tratamos os seus datos para:

● Realizar peticións sobre o servizo solicitado e xestións xerais do mesmo.
● Facturación.
● Realizar as transaccións que correspondan.
● Facturación e declaración dos impostos oportunos.
● Xestións de control e recobro.

Do mesmo xeito que no caso dos clientes, a base legal é a aceptación dunha relación contractual, ou na súa falta o consentimento do provedor ao contactar connosco ou ofrecernos os seus produtos por algunha vía.

CONTACTOS REDES SOCIAIS

ACEITES ABRIL atópase presente en Redes Sociais, polo que é posible que chegues a nós a través das mesmas. Nese caso, poderemos tratar os teus datos para:

● Contestar ás túas consultas, solicitudes ou peticións.
● Xestionar o servizo solicitado.
● Relacionarnos contigo e crear unha comunidade de seguidores.

A base para o tratamento neste caso é a aceptación dunha relación contractual na contorna da rede social que corresponda, e sempre conforme ás súas políticas de Privacidade, polo que recomendámosche que as consultes en todo caso. É por isto último que só podemos consultar ou dar de baixa os teus datos de forma restrinxida ao ter un perfil específico. Tratarémolos tanto tempo como o teu déixesnos seguíndonos, sendo amigos ou dándolle a gústame”, “seguir” ou accións similares.

Calquera rectificación dos teus datos ou restrición de información ou de publicacións debes realizala a través da configuración do teu perfil ou usuario na propia rede social.

DEMANDANTES DE EMPREGO OU PRÁCTICAS

Si queres traballar connosco e estás a pensar en presentar a túa candidatura para unha das nosas vacantes debes saber que trataremos os teus datos, os de contacto, así como os incluídos nos teus CV, coa finalidade de valorar a túa candidatura nos nosos procesos de selección.

De acordo coa presente política, pasado un ano dende a recepción do teu currículo vitae, procederemos á súa destrución segura, posto que é probable que os teus datos xa non estean actualizados.

En todo caso, a base legal para o tratamento é o teu consentimento inequívoco, o cal se desprende da acción positiva de enviarnos ou entregarnos os teus CV.

Incluímos datos persoais de terceiras persoas?
Non, como norma xeral só tratamos os datos que nos facilitan os titulares dos mesmos. Si nos achegas datos de terceiros, deberás con carácter previ, informar e solicitar o seu consentimento a devanditas persoas, eximíndonos de calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

Tratamos datos de menores?
Non tratamos datos de menores de 14 anos. Por tanto, si non tes polo menos esa idade non nos facilites os teus datos, ou, no seu caso, de facilitar datos de terceiros que non teñan a citada idade. De novo, en ACEITES ABRIL, quedamos exentos de calquera responsabilidade polo incumprimento desta previsión.

Realizaremos comunicacións por medios electrónicos?
Só se realizarán para xestionar a túa solicitude, si é un dos medios de contacto que nos facilitou.

Si realizamos comunicacións comerciais serían previa e expresamente autorizadas por ti.

Que medidas de seguridade aplicamos?
Podes estar tranquilo: adoptamos as medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de protección dos Datos Persoais que manexamos, en particular para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais.

A que destinatarios se comunicarán os teus datos?
Os teus datos non se cederán a terceiros, salvo obrigación legal. En concreto comunicaranse á Axencia Estatal da Administración Tributaria e a bancos e entidades financeiras para o cobro do servizo prestado ou produto adquirido Como aos encargados do tratamento necesarios para a execución do acordo.

En caso de compra ou pago, si elixes algunha aplicación, web, plataforma, cartón bancario, ou algún outro servizo online, os teus datos comunicaranse a esa plataforma ou se tratarán na súa contorna, sempre coa máxima seguridade.

Calquera transferencia internacional de datos ao usar aplicacións americanas, estará adherida ao convenio Privacy Shield, que garante que as empresas de software americano cumpren as políticas de protección de datos europeas en materia de privacidade.

Utilizamos cookies?
Si, a nosa web utiliza cookies, polo que pomos á túa disposición a nosa Política de Cookies para que a consultes en caso de querer obter máis información sobre estes dispositivos.

Cales son os dereitos dos interesados?
A normativa en materia de protección de datos recoñece aos titulares dos datos unha serie de dereitos, os cales o responsable, neste caso ACEITES ABRIL, ten obrigación de satisfacer:

● A saber si están a tratarse os teus datos ou non.
● A acceder aos datos persoais obxecto do tratamento.
● A solicitar a rectificación dos datos si son inexactos.
● A solicitar a supresión dos datos si xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou si retira o consentimento outorgado.
● A solicitar a limitación do tratamento dos datos, nalgúns supostos, nese caso só se conservarán de acordo coa normativa vixente.
● Á portabilidad dos datos, que serán facilitados nun formato estruturado, de uso común ou lectura mecánica; ou poderán ser enviados ao novo responsable designado. Só é válido en determinados supostos.
● A presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ou autoridade de control competente.
● A revogar o consentimento para calquera tratamento para o que consentise, en calquera momento.

Para facilitar o proceso, e cumprir co principio de exactitude dos datos, si modifícase algún dato, o agradecémosche a comunicación de devandita modificación.

Para o exercicio dos mencionados dereitos, podes soicitarnos un formulario, ou usar os elaborados pola Axencia Española de Protección de Datos ou terceiros. Estes formularios deben ir asinados electrónicamente ou ser acompañados de fotocopia do DNI; en caso de haber representación débese achegar copia de DNI do usuario, ou que o asine coa súa firma electrónica. Os formularios poden ser presentados presencialmente, enviados por carta ou por mail na dirección do responsable ao comezo deste texto.

Contestarémosche con moita brevidade, e como máximo un mes en dar resposta desde a recepción da solicitude. Si os temas é moi complexo e necesitamos máis tempo, notificarémosche.

Durante canto tempo imos manter os teus datos persoais?
Os datos persoais serán mantidos mentres sigas vinculado connosco.

Unha vez desvincúlesche, os datos persoais tratados en cada finalidade manteranse durante os prazos legalmente previstos, incluído o prazo no que un xuíz ou tribunal póidaos requirir atendendo ao prazo de prescrición de accións xudiciais.

Os datos tratados manteranse en tanto non expiren os prazos legais aludidos anteriormente, si houbese obrigación legal de mantemento, ou de non existir ese prazo legal, ata que o interesado solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado.

Manteremos toda a información e comunicacións relativas á túa compra ou á prestación do noso servizo, mentres duren as garantías dos produtos ou servizos, para atender posibles reclamacións.